Algemene voorwaarden OF-Connect B.V.


ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. OF-Connect: OF-Connect B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de De Meerpaal 11B te Drachten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66236851.
 2. Wederpartij: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie OF-Connect een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: OF-Connect en de wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een licentie als bedoeld in het volgende lid en eventuele op basis van die licentie gesloten overeenkomsten met betrekking tot aanvullende diensten.
 5. Licentie: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid met betrekking tot het gebruik van één van de standaardsoftwarepakketten van OF-Connect op het gebied van marketing en communicatie, ten aanzien waarvan de wederpartij, conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de niet-exclusieve gebruiksrechten verkrijgt gedurende de looptijd van de licentie. Als licenties in de zin van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt de zogenoemde pakketten “OF-Connect Free” en “OF-Connect Standard”.
 6. Diensten/dienstverlening: alle, zowel geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde dienstverlening van OF-Connect, waartoe OF-Connect zich in het kader van een overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden.
 7. Topping: een dienst als bedoeld in het vorige lid of toepassing waarvan de wederpartij op basis van een individuele overeenkomst, gesloten tijdens de looptijd van de licentie, gebruik kan maken.
 8. Software: alle programmatuur waarvan de wederpartij in het kader van de overeenkomst gebruik kan maken en conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de niet-exclusieve gebruiksrechten verkrijgt.
 9. Mijn OF-Connect: het exclusief voor de wederpartij middels haar e-mailadres en wachtwoord toegankelijke gedeelte van de website dashboard.of-connect.com.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OF-Connect en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de totstandkoming of uitvoering waarvan derden door OF-Connect worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van OF-Connect is vrijblijvend, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen of door OF-Connect onmiskenbaar is bepaald dat bepaalde dienstverlening deel uitmaakt van een reeds tussen partijen tot stand gekomen licentie. Een vrijblijvend aanbod van OF-Connect kan tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door OF-Connect worden herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van OF-Connect, binden haar niet.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van OF-Connect, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OF-Connect anders aangeeft. Indien de aanvaarding van de wederpartij langs elektronische weg geschiedt, zoals middels Mijn OF-Connect, is OF-Connect niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij heeft voldaan aan alle (betalings)voorwaarden die in het aanbod zijn gesteld en OF-Connect de totstandkoming van de overeenkomst langs elektronische weg aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Licenties worden aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd een maand. Na verstrijken van de bepaalde looptijd, wordt de licentie stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de licentie conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 2. Licenties eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging dient te geschieden middels Mijn OF-Connect, op de aldaar aangegeven wijze. Indien opzegging middels Mijn OF-Connect niet mogelijk is gemaakt, dient opzegging van de licentie per e-mail te geschieden.
 3. De wederpartij kan haar licentie gedurende de looptijd daarvan upgraden. Een downgrade is niet mogelijk. Indien de licentie wordt geüpgraded, geldt zulks als totstandkoming van een nieuwe licentie, is de wederpartij de voor de geüpgradede licentie geldende prijs verschuldigd en wordt de prijs van de voorgaande licentie, naar evenredigheid van de ten gevolge van de upgrade niet-genoten duur daarvan, verrekend.
 4. Toppings zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel de topping het vervaardigen van een website of webwinkel betreft, verbonden aan de looptijd van de licentie; in geval de licentie op welke gronden dan ook eindigt, eindigt tevens de overeenkomst met betrekking tot de bedoelde toppings.
 5. Overeenkomsten met betrekking tot toppings die aan de looptijd van de licentie zijn verbonden, eindigen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, van rechtswege door verstrijken van de met betrekking tot de topping uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd. Indien met betrekking tot de bedoelde toppings geen bepaalde tijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. In geval van onbepaalde tijd, eindigt de overeenkomst door opzegging op de in lid 2 bepaalde wijze. In geval van een bepaalde looptijd, kan de wederpartij de overeenkomst uitdrukkelijk verlengen voor opnieuw bepaalde tijd.
 6. Indien de licentie is geëindigd, zal Mijn OF-Connect voor de duur van een maand voor de wederpartij beschikbaar blijven, zonder dat zij van de dienstverlening met betrekking tot de licentie en eventuele daaraan verbonden toppings gebruik kan maken. Na verstrijken van de bedoelde maand rust op OF-Connect, jegens de wederpartij, geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke gegevens of content van de wederpartij dan ook. OF-Connect is gedurende de bedoelde maand reeds gerechtigd content en gegevens van of met betrekking tot de wederpartij te verwijderen of voor de wederpartij, in Mijn OF-Connect ontoegankelijk te maken indien en voor zover deze content en/of gegevens voor de wederpartij, omdat de licentie is geëindigd, niet langer relevant is/zijn.
 7. Indien de wederpartij een overeenkomst met betrekking tot een topping die niet verbonden is aan de looptijd van de licentie, zoals in geval van een voor de wederpartij te vervaardigen website of webwinkel, tussentijds annuleert, is OF-Connect gerechtigd vergoeding te vorderen wegens winstderving. Indien dit onder omstandigheden door OF-Connect redelijk wordt geacht, kan zij van het bepaalde in de vorige zin afwijken in het voordeel van de wederpartij.
 8. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking tevens bestemd zijn om te gelden na het eindigen van de overeenkomst(en) tussen partijen, blijven ook na eindigen daarvan volledig van kracht, waaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen omtrent intellectuele eigendom op een voor de wederpartij vervaardigde website en/of webwinkel.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. Overeenkomsten omvatten uitsluitend die dienstverlening die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. De software die in het kader van overeenkomsten aan de wederpartij in gebruik wordt gegeven, wordt geleverd “as is”/”zoals beschikbaar” op moment van totstandkoming van de betreffende overeenkomst. Behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de software onmiskenbaar bepaalde functionaliteiten bezit, dan wel de wederpartij redelijkerwijs mocht veronderstellen dat bepaalde functionaliteiten daarin aanwezig waren, wordt de software zonder enige vorm van garantie aan de wederpartij in gebruik gegeven. De wederpartij kan geen beroep doen op een tekortkoming van OF-Connect gebaseerd op de stelling dat de software niet de functionaliteiten bezit welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen of waarvan door OF-Connect niet onmiskenbaar is bepaald dat deze daarvan deel uitmaken.
 2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst biedt OF-Connect de wederpartij een beperkt, niet- exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicenseerbaar gebruiksrecht ten aanzien van de betreffende software. De rechten die de wederpartij op basis van de overeenkomst toekomen, zijn niet overdraagbaar aan derden. Uitsluitend medewerkers binnen de organisatie van de wederpartij zijn, met inachtneming van het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, gerechtigd om van de software gebruik te maken. De wederpartij is verplicht haar inloggegevens voor toegang tot de software geheim te houden binnen haar organisatie, en mag derden buiten haar onderneming geen toegang geven tot haar account. Alle handelingen die onder Mijn OF-Connect worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. De wederpartij dient OF-Connect op de hoogte te stellen als de wederpartij een vermoeden heeft dat haar inloggegevens ter kennis zijn gekomen van onbevoegde derden. OF-Connect is in dergelijke gevallen gerechtigd doeltreffende maatregelen te nemen.
 3. Gebruik van de software is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de doeleinden waarvoor de software is ontwikkeld en bestemd.
 4. Het is de wederpartij verboden de software te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van OF-Connect of derden en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van OF-Connect afhankelijk is, waaronder begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 5. Voor de werking van de software is OF-Connect mede afhankelijk van derden. OF-Connect kan geen aansprakelijkheid dragen voor het functioneren van de door derden gebruikte telecommunicatienetwerken of voor de door hen anderszins aangeboden dienstverlening.
 6. Het is de wederpartij verboden pogingen te ondernemen om de in verband met de software gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door OF-Connect gebruikte software.
 7. De wederpartij bepaalt mede welke informatie en content met behulp van de software wordt opgeslagen en uitgewisseld, ook indien dit (bijvoorbeeld bij de verschillende “Black-licenties) door OF-Connect wordt verzorgd. OF-Connect vergewist zich niet van deze informatie en content. De wederpartij is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie en content rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. OF-Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de software uitgewisselde of opgeslagen informatie en content. De wederpartij vrijwaart OF-Connect van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de wederpartij met behulp van de software uitgewisselde en/of opgeslagen informatie en/of content onrechtmatig is.
 8. Mocht OF-Connect kennis hebben van, dan wel tot het besef komen dat informatie en/of content die de wederpartij met behulp van de software heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal OF-Connect gerechtigd zijn om die informatie c.q. content te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. OF-Connect behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie en/of content van de wederpartij te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van OF-Connect. In geen geval zal OF-Connect aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 9. OF-Connect verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. OF-Connect zal zich ten aanzien van de software dan ook inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid daarvan te realiseren, echter kan OF-Connect zulks niet garanderen. OF-Connect is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan de software, servers of andere systemen waarvan de dienstverlening van OF-Connect afhankelijk is.
 10. Voor zover de aard en/of strekking van verbintenissen tussen partijen daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt OF-Connect zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. OF-Connect kan er in het bijzonder nimmer voor instaan dat de wederpartij de commerciële resultaten behaalt die haar met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.
 11. Voor zover zulks in het kader van de dienstverlening, zoals in het kader van het ontwikkelen van websites, webwinkels, boosterpages, banners en andere content, redelijkerwijs van belang is, is de wederpartij gehouden om alle gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang (kunnen) zijn, zo spoedig mogelijk als voor de voorbereiding c.q. uitvoering is vereist, aan OF-Connect te verstrekken, op de eventueel daartoe door OF-Connect voorgeschreven wijze. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. OF-Connect gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens, inlichtingen en/of bescheiden. Indien OF-Connect overeenkomstig de door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen en/of bescheiden uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van OF-Connect worden aangemerkt.
 12. Voorts dient de wederpartij OF-Connect steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder mede begrepen het middels Mijn OF-Connect doorgeven van wijzigingen aangaande administratieve aangelegenheden betreffende de wederpartij. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door OF-Connect te optimaliseren.

Voorwaarden voor aanbieden van producten en diensten middels webshops van derden en “Social Boxen”

 1. Voor zover de overeenkomst voorziet in het aanbieden van producten of diensten middels webshops van derden, gelden aanvullend de eventuele algemene voorwaarden die door de betreffende derde worden gehanteerd in relatie tot de aanbieders van producten en/of diensten. OF-Connect gaat ervanuit en bedingt zo nodig bij deze dat de met OF-Connect gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt de eventuele algemene voorwaarden van derden namens de wederpartij te aanvaarden. In elk geval zullen de door de wederpartij middels webshops van derden of in zogenoemde “Social Boxen” aan te bieden producten dienen te zijn voorzien van een geldige EAN-code en dient de handel in de door de wederpartij aan te bieden producten en/of diensten wettelijk te zijn toegestaan. Het aanbieden van producten met een pornografisch karakter of producten of diensten met een anderszins onbetamelijk karakter, is in elk geval niet toegestaan, zulks naar oordeel van óf Connect dan wel de exploitant van de betreffende webshop.
 1. Middels de zogenoemde “Social Boxen” aangeboden producten of diensten dienen steeds online door afnemers te kunnen worden afgerekend.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. OF-Connect is te allen tijde gerechtigd om derden bij de dienstverlening te betrekken en de uitvoering van bepaalde diensten over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van derden die OF-Connect eventueel bij de uitvoering van overeenkomsten betrekt. Derhalve kunnen deze derden jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst als zodanig, als ware zij, in plaats van OF-Connect, zelf partij bij de overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is OF-Connect nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die op enige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 7. | MEERWERK

 1. Indien OF-Connect op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij diensten heeft verleend die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zal deze dienstverlening door de wederpartij worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke door OF-Connect gehanteerde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. OF-Connect is nimmer verplicht een verzoek van de wederpartij als bedoeld in lid 1 te aanvaarden. Indien OF-Connect het verzoek wel aanvaardt, is zij gerechtigd te vorderen dat de afspraken omtrent de extra dienstverlening schriftelijk worden vastgelegd.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. OF-Connect spant zich in de eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van OF-Connect treedt dan ook niet eerder in dan nadat de wederpartij OF-Connect schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen OF-Connect de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien en voor zover OF-Connect voor de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid niet eerder aan dan nadat OF-Connect deze gegevens heeft ontvangen c.q. de inspanningen door de wederpartij zijn verricht.
 3. Indien OF-Connect voor de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is OF-Connect gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Eventuele toezeggingen van OF-Connect omtrent de termijn van enige voor de wederpartij te realiseren resultaten zijn slechts te beschouwen als indicatie en binden OF-Connect niet. OF-Connect verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis om de toegezegde resultaten binnen de aangegeven periode te realiseren, zonder ter zake enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van OF-Connect vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Alle door OF-Connect vermelde prijzen zijn in euro en exclusief btw.
 2. Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen die OF-Connect noodzaakt tot aanpassing van de overeengekomen tarieven, zal door OF-Connect aan de wederpartij worden doorberekend. Voorts is OF-Connect gerechtigd de met de wederpartij overeengekomen tarieven eenmaal per jaar te wijzigen conform het meest recente, door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, consumentenprijsindex.
 3. De prijs van licenties is maandelijks vooraf verschuldigd. De opstartkosten zijn bij de eerste maandtermijn inbegrepen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de volledige prijs van toppings vooraf verschuldigd, tenzij de betreffende topping op basis van een maandelijks tarief is aangeboden, in welk geval de prijs maandelijks is verschuldigd.
 5. OF-Connect is niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de door de wederpartij daarvoor verschuldigde vooruitbetaling door OF-Connect is ontvangen.
 6. Betaling van de eerste maandtermijn met betrekking tot de licentie geschiedt middels online betaling op (een van) de door OF-Connect aangewezen betaalmethode(n). Door deze betaling te verrichten, verstrekt de wederpartij OF-Connect een machtiging om de vervolgtermijnen en anderszins toekomstig door de wederpartij aan OF-Connect verschuldigde bedragen, automatisch te incasseren van haar bankrekeningnummer.
 7. OF-Connect komt te allen tijde het recht toe om eventuele vorderingen van de wederpartij op OF-Connect, te verrekenen met de vorderingen van OF-Connect op de wederpartij, zoals ten aanzien van in het kader van een affiliateprogramma door de wederpartij verschuldigde commissie.
 8. Behoudens tegenbewijs van de wederpartij, is de administratie van OF-Connect beslissend voor de vaststelling van factuurbedragen, waaronder eventuele door de wederpartij verschuldigde en/of door OF-Connect te verrekenen commissies mede begrepen. Op het indienen van het hier bedoelde tegenbewijs, is artikel 10.2 van overeenkomstige toepassing.
 9. OF-Connect is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend middels Mijn OF-Connect aan haar beschikbaar te stellen.
 10. Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en kan OF-Connect, indien het verzuim dat rechtvaardigt, een beroep doen op het bepaalde in artikel 12.1. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag voorts een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan OF-Connect verschuldigde bedragen, waaronder begrepen gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. | RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de dienstverlening door OF-Connect onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, binnen twee werkdagen aan OF-Connect schriftelijk en gemotiveerd mede te delen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat OF-Connect ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan, de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van OF-Connect en OF-Connect niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de ter zake door de wederpartij geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij OF-Connect te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake bezwaar te maken, is komen te vervallen.
 3. Reclames van de wederpartij schorten haar (betalings)verplichtingen jegens OF-Connect nimmer op.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. OF-Connect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien OF-Connect bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst waarop de overmacht betrekking heeft, heeft voldaan of ter zake nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. OF-Connect is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst OF-Connect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door OF-Connect in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is OF-Connect gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is OF-Connect gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door OF-Connect op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van OF-Connect behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die OF-Connect ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien OF-Connect de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. OF-Connect draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan OF-Connect kan worden toegerekend.
 2. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de software gebruikt, evenals voor de juiste interpretatie van de middels de software haar ter beschikking gestelde functionaliteiten, alsook voor de al dan niet middels de software door OF-Connect verstrekte (marketing)voorstellen, (data-analyse)rapportages, adviezen en andersoortige informatie van welke aard dan ook. OF-Connect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Fouten (bugs) in de software kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat OF-Connect zulks ter kennis is gekomen, verholpen. Voor de aanwezigheid van bugs in de software kan OF-Connect redelijkerwijs geen aansprakelijkheid dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.
 4. De dienstverlening van OF-Connect biedt de wederpartij uiteenlopende marketing- en verkoopmogelijkheden. OF-Connect is echter nimmer partij bij overeenkomsten tussen de wederpartij en derden en kan bij geschillen met betrekking tot deze overeenkomsten nimmer worden betrokken, ook niet indien deze overeenkomsten middels de programmatuur of systemen van OF-Connect zijn gesloten. Voor tekortkomingen van de wederpartij of derden in het kader van de vorenbedoelde overeenkomsten, draagt OF-Connect dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De wederpartij vrijwaart OF-Connect voorts van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. OF-Connect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. OF-Connect is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 en 8, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van OF-Connect in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OF-Connect aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan OF-Connect toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wordt aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht OF-Connect aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft OF-Connect te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient OF-Connect hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van OF-Connect ter zake vervalt.
 1. De aansprakelijkheid van OF-Connect is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van OF-Connect betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. Indien de schade waarvoor OF-Connect, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het vorige lid, aansprakelijk mocht zijn, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van OF-Connect daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van OF-Connect dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens OF-Connect, één jaar, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10.
 4. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OF-Connect, zal de wederpartij OF-Connect vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens OF-Connect. Indien OF-Connect uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden OF-Connect zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OF-Connect, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OF-Connect en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OF-Connect.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van overeenkomsten ontwikkelde en aan de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, software, websites, webwinkels, boosterpages, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij OF-Connect. OF-Connect zal echter nimmer het eigendom claimen van door de wederpartij of derden vervaardigde materialen, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere content. De wederpartij is bij het eindigen van de overeenkomst evenwel zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken en voor zichzelf beschikbaar hebben van back-ups van laatstbedoelde content. Op OF-Connect rust, onverminderd het bepaalde in artikel 4.6, na het eindigen van de overeenkomst dan ook geen enkele bewaarplicht.
 2. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de aard en strekking van de overeenkomst of die uitdrukkelijk aan haar zijn toegekend. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, zal de wederpartij de goederen als bedoeld in het vorige lid niet verveelvoudigen, reproduceren, openbaar maken of ter beschikking van derden stellen.
 3. Ieder gebruik van door intellectueel eigendom van OF-Connect beschermde goederen dat buiten de aard of strekking van de overeenkomst dan wel de uitdrukkelijk aan de wederpartij verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectueel eigendomsrecht van OF-Connect. Alsdan worden alle wettelijke rechten voorbehouden, waaronder mede begrepen het recht op een door OF-Connect of in haar opdracht door een derde vast te stellen schadevergoeding aan de hand van de omvang en ernst van de inbreuk, alsook onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 5. Het is OF-Connect toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Indien OF-Connect door middel van technische bescherming haar intellectuele eigendomsrechten heeft beschermd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van OF-Connect wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.