Privacy Policy OF-Connect B.V.


In deze privacy policy worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:


 • Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 • Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


 • OF-Connect B.V. respecteert de privacy van alle betrokkenen, waaronder in het bijzonder begrepen die van gebruikers van de website. OF-Connect B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. OF-Connect B.V. zal de persoonsgegevens van betrokkenen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


  OF-Connect B.V. past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. OF-Connect B.V. raadt betrokkenen dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat zij steeds volledig op de hoogte zijn van de verwerking van persoonsgegevens door OF-Connect B.V. en het beschermen van hun eigen privacy.


  Welke persoonsgegevens worden door OF-Connect B.V. voor welke doeleinden verwerkt?


  OF-Connect B.V. verwerkt persoonsgegevens die aan OF-Connect B.V. via of-connect.nl zijn verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier op die website. Het betreft hier de naam, het e-mailadres en de inhoud van het contactverzoek van de betrokkene. Voorts kan men zich op vorenbedoelde website aanmelden voor nieuwsbrieven, waarvoor naam en e-mailadres zijn vereist. Vorenstaande persoonsgegevens worden door OF-Connect B.V. uitsluitend verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het contactverzoek van de betrokkene c.q. het aan de betrokkene kunnen versturen van nieuwsbrieven. De betrokkene kan zich voor de ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.


  Voorts verwerkt OF-Connect B.V. persoonsgegevens die door klanten van OF-Connect B.V. worden verstrekt middels het aan hun toegekende account op dashboard.of-connect.com. Middels dashboard.of-connect.com kunnen klanten van OF-Connect B.V. van uiteenlopende diensten van OF-Connect B.V. gebruik maken, waarbij persoonsgegevens worden verstrekt en door OF-Connect B.V. worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door OF-Connect B.V. uitsluitend verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de tussen de klant en OF-Connect B.V. gesloten overeenkomst, onder meer tot gebruik van dashboard.of-connect.com door de klant. Op mijn.of-connect.nl wordt gebruikt gemaakt van https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly waarmee de klant contactgegevens vanuit zijn Gmail-, LinkedIn-, Outlook- of een ander account kan importeren in zijn account op dashboard.of-connect.com. Hierdoor heeft de klant toegang tot de contacten uit zijn adresboek voor het gebruik van dashboard.of-connect.com zonder dashboard.of-connect.com te hoeven verlaten.


  OF-Connect B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze van verwerken van persoonsgegevens (waaronder de verzameling) door klanten van OF-Connect B.V. Deze privacy policy geldt dan ook niet voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens door klanten van OF-Connect B.V.


  Persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld met derden voor zover daartoe een contractuele of wettelijke noodzaak bestaat. In dat kader is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat persoonsgegevens automatisch worden verstrekt aan de hostingprovider waarvan OF-Connect B.V. in verband met de exploitatie van haar websites gebruik maakt.


  Voorts kan OF-Connect B.V., onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de betrokkene verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OF-Connect B.V. of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen OF-Connect B.V. of derden.


  Rechten van de betrokkene


  De betrokkene heeft het recht om OF-Connect B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de betrokkene het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


  Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de betrokkene, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


  De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de betrokkene in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.


  Google Analytics


  OF-Connect B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites door gebruikers en bezoekers daarvan. In dat kader maakt OF-Connect B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het websitegedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van de gebruiker/bezoeker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OF-Connect B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de websitegebruiker/-bezoeker te verzamelen. Noch OF-Connect B.V., noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de gebruiker/bezoeker van de websites van OF-Connect B.V.


  Bewaren van persoonsgegevens


  Persoonsgegevens worden door OF-Connect B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Indien deze noodzaak niet langer bestaat, zal OF-Connect B.V. de persoonsgegevens van de betrokkene zo spoedig mogelijk verwijderen, behoudens voor zover OF-Connect B.V. deze gegevens dient te behouden om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.


  OF-Connect B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


  Inzicht in persoonsgegevens


  De betrokkene kan contact opnemen met OF-Connect B.V. voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene OF-Connect B.V. verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.


  Contact


  Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door OF-Connect B.V., kan de betrokkene contact opnemen met OF-Connect B.V. OF-Connect B.V. helpt de betrokkene graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door OF-Connect B.V. of indien hij zijn persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.  OF-Connect B.V.

  De Meerpaal 11B

  9206 AA te Drachten

  E-mailadres: info@of-connect.nl

  Telefoonnummer: 0512-778787